Univerzitní město

Univerzita Tomáše Bati

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (UTB) je dynamicky se rozvíjející vysokou školou, která poskytuje širokou nabídku studia humanitních, přírodovědných, technických i uměleckých oborů na šesti fakultách. Je centrem špičkové vědy a výzkumu v republikovém a v mnoha směrech i v mezinárodním měřítku. Počtem asi 12 500 studentů se UTB řadí ke středně velkým univerzitám v ČR.

UTB navazuje na čtyřicetiletou tradici Fakulty technologické, která existovala ve Zlíně od roku 1969 a vychovala stovky vysokoškolsky vzdělaných odborníků. Pojmenována je po legendárním zakladateli obuvnické výroby ve Zlíně a světoznámém podnikateli Tomáši Baťovi (1876–1932).

Mezinárodní spolupráce

Velký důraz je na UTB kladen na výuku angličtiny a dalších cizích jazyků. Nabídka studijních programů je postupně rozšiřována o předměty vyučované v angličtině. Maximálně podporovány jsou všechny formy mezinárodní spolupráce: výměnné pobyty studentů, přednášky a stáže pedagogů, spolupráce na vědecko-výzkumných projektech a další. Univerzita používá jednotný kreditní systém kompatibilní s ostatními evropskými univerzitami. Absolventi UTB získávají celoevropsky uznávaný Diploma Supplement zvyšující jejich pozici na trhu práce v Evropě. Prestiž UTB mezi evropskými vysokými školami zvyšuje také certifikát Diploma Supplement Label, který univerzita získala v roce 2009 (již podruhé) od Evropské komise. UTB je členem řady mezinárodních organizací. K nejvýznamnějším patří členství v EUA (European University Association), jež sdružuje téměř 800 univerzit z 45 zemí Evropy. Prostřednictvím EUA má univerzita možnost podílet se na všech jejích významných aktivitách podporujících vyšší vzdělávání v Evropě a prezentovat se tím v celé akademické obci Evropy. UTB je také signatářem boloňské Magna Charta Universitatum, která kromě jiného klade důraz na rozvoj a svobodu vědy a nutnost odstranění hranic při poznávání a předávání vědění. Signatáři charty se zavazují vytvářet podmínky pro mobilitu vyučujících i studentů. UTB je dále členem Danube Rectors' Conference, která sdružuje univerzity podunajského regionu, i dalších institucí.

Fakulty

Zájemcům o studium nabízí univerzita výběr z mnoha perspektivních studijních programů na šesti fakultách:

Fakulta technologická

Technicky orientovaná Fakulta technologická poskytuje vysokoškolské vzdělání ve studijních programech Chemie a technologie materiálů, Chemie a technologie potravin a Procesní inženýrství v bakalářském, navazujícím magisterském a doktorském stupni. Má rovněž právo provádět habilitace docentů a jmenovací řízení profesorů. Její absolventi jsou erudováni v technických, přírodovědných a ekonomických předmětech. Studijní programy jsou pravidelně inovovány v souladu s požadavky trhu práce.

Unikátní pracoviště Fakulty technologické Centrum polymerních materiálů (CPM) se zaměřuje na výzkum polymerů a procesů spojených s jejich výrobou a zpracováním. Výsledky výzkumu (do nějž se zapojují i zahraniční studenti doktorských studijních programů) nacházejí uplatnění především v gumárenském, plastikářském, automobilovém a textilním průmyslu a dále ve zdravotnictví, v zemědělství a při výrobě obalových materiálů. Studium inženýrství potravin je zaměřeno na gastronomii, technologii a ekonomiku výroby potravin, a na technologii výroby kosmetických přípravků. Procesní inženýrství je zaměřeno na zpracování a obrábění polymerů, výrobní inženýrství a řízení jakosti. Fakulta technologická spolupracuje s řadou zahraničních vysokoškolských pracovišť. Část studijních oborů je akreditováno i v angličtině.

Fakulta managementu a ekonomiky

Tato fakulta zajišťuje výchovu kvalitních odborníků v oborech managementu a marketingu, managementu ve zdravotnictví, podnikové ekonomiky, řízení výroby a kvality, průmyslového inženýrství, financí, účetnictví a daní, veřejné správy a regionálního rozvoje. Fakulta poskytuje vzdělání ve studijních programech bakalářských, magisterských i doktorských. Její absolventi se uplatňují v průmyslových podnicích, obchodních společnostech, službách, bankách, ve státní správě i v samosprávě. Odborná příprava posluchačů se skládá z obecných i specifických disciplín a je koncipována tak, aby absolventi zvládli nejen řešení úkolů tuzemských organizací, ale aby se uplatnili i v zahraničních podnicích a institucích. Fakulta realizuje projekt pro práci s nadanými studenty.

Fakulta multimediálních komunikací

Je originálním typem vysokoškolského pracoviště, jež nabízí studium v programech Mediální a komunikační studia, obor Marketingové komunikace, Výtvarná umění se studijním oborem Multimedia a design, Teorie a praxe audiovizuální tvorby se studijními obory Animovaná tvorba, Kamera, Produkce, Režie a scénáristika a Střih a zvuk a jako poslední studijní program nabízí Hospodářská politika a správa s oborem Řízení netržních a sociálních služeb. Absolventi mohou s úspěchem pracovat v komunikačních a reklamních agenturách, v oblasti public relations, ve výstavnictví, v ziskové či neziskové sféře. Specializace v programech Výtvarná umění a Teorie a praxe audiovizuální tvorby připravuje budoucí pracovníky v profesionálních filmových a animačních studiích, v televizních společnostech, odborníky na grafický design, reklamní fotografii, průmyslový design, prostorovou tvorbu a tvůrce v oboru designu obuvi a oděvů. Fakulta disponuje ateliéry s vybavením na evropské úrovni. Studentům dává maximální prostor k uplatňování vlastních nápadů a rozvíjení tvůrčích schopností.

Fakulta aplikované informatiky

Fakulta nabízí pestrou škálu studijních oborů ve všech stupních. Absolventi bakalářských oborů Informační a řídicí technologie a Bezpečnostní technologie, systémy a management se stávají odborníky v oblasti aplikací IT a výpočetní techniky v průmyslových podnicích, ve firmách zabývajících se řešením a realizací programového vybavení, v oblasti počítačové, měřicí, automatizační a řídicí techniky. Mají předpoklady pro plnění zejména technických, po získání praxe též nižších vedoucích funkcí. Další oblastí jejich možného působení je v obchodních organizacích ve funkcích manažerů nebo zástupců zahraničních firem.
Absolventi pak mohou pokračovat ve studiu v navazujícím magisterském studijním programu ve studijních oborech zaměřených na informační technologie, počítačové a komunikační systémy, učitelství informatiky pro ZŠ a SŠ, automatické řízení a integrované systémy v budovách.

Fakulta humanitních studií

Fakulta humanitních studií nabízí vysokoškolské studium ve filologických, pedagogických a zdravotnických studijních programech. Bakalářské obory Anglický jazyk pro manažerskou praxi a Německý jazyk pro manažerskou praxi jsou určeny pro zájemce, kteří chtějí svou budoucí kariéru spojit s ekonomickým prostředím a komunikací v cizím jazyce. Nabízena je také anglická verze oboru Anglický jazyk pro manažerskou praxi, kterou fakulta realizuje v anglickém jazyce a je zpoplatněna. Ústav moderních jazyků a literatur je rovněž akreditovaným výukovým a testovacím centrem pro obecné i odborné jazykové zkoušky City&Guilds. Pedagogicky zaměřené studijní obory nabízejí bakalářské, navazující magisterské a doktorské studium sociální pedagogiky; bakalářské a navazující magisterské studium oboru Učitelství pro mateřské školy; bakalářské studium Andragogiky v profilaci na řízení lidských zdrojů v neziskové sféře a Učitelství odborných předmětů pro SŠ. Absolventi nacházejí uplatnění zejména v sociálních, poradenských, výchovných, zdravotnických zařízeních, ale i v mateřských školách a dětských centrech. V rámci zdravotnického studia nabízí fakulta bakalářské obory Všeobecná sestra, Porodní asistentka a také Zdravotně sociální pracovník. Fakulta je rovněž vědeckou institucí, podílející se na řešení řady grantových projektů, které směřují zejména do zlínského regionu.

Fakulta logistiky a krizového řízení

Fakulta logistiky a krizového řízení sídlí v Uherském Hradišti. Posluchači fakulty získávají teoretické a praktické vzdělání v ekonomických, manažerských, technických i technologických předmětech. Pro podporu operativního i strategického rozhodování získávají posluchači znalosti a dovednosti ve využívání matematického modelování, statistických metod, dostupných softwarových prostředků a komunikačních technologií. Absolventi fakulty jsou připravováni na to, aby získané znalosti a dovednosti dokázali aplikovat při nenadálých či krizových situacích. Uplatnění nacházejí jak v soukromých firmách, tak ve státní správě a samosprávě.
Vědeckovýzkumná činnost Fakulty logistiky a krizového řízení je orientována na výzkum lidské psychiky v mezních situacích (dlouhodobý pobyt v kosmické lodi či na ponorkách, stav beztíže), na mezikulturní komunikaci, krizové řízení v oblasti státní správy nebo na logistické systémy v podnikatelské sféře. Fakulta například spolupracuje na zavedení a provozu krizového informačního systému Zlínského kraje. Významně se také podílí na mezinárodním projektu Mars 500, který simuluje let šestice kosmonautů na planetu Mars.

Vědeckotechnický park UTB

nabízí inovačním podnikům nadstandardně vybavené laboratoře, kanceláře a specializovaná pracoviště. Prioritní je spolupráce s podniky zabývajícími se vývojem plastů, technologií jejich zpracování a vývojem výrobků, a dále s potravinářskými podniky. Oba tyto obory mají totiž významné místo v průmyslu Zlínského kraje a výzkumu na UTB.

Univerzitní centrum

V červnu roku 2008 univerzita slavnostně otevřela novou budovu Univerzitního centra, v níž sídlí moderní univerzitní knihovna se 450 studijními místy. Unikátní budova, jejíž autorkou je světově uznávaná architektka a zlínská rodačka prof. Eva Jiřičná, se stala novým sídlem rektorátu.

Kontakty:

nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín,
tel.: 576 031 111
fax: 576 032 121
e-mail: kancler@utb.cz
url: www.utb.cz

 

KALENDÁŘ AKCÍ A VÝROČÍ

«květen '18»
PÚSČPSN
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
   
KONTAKTNÍ SPOJENÍ
statutární město Zlín
náměstí Míru 12
760 01 Zlín
(všechna detašovaná pracoviště)

IČO: 00283924
ÚŘEDNÍ HODINY
Po / St 8.00 - 17.00
Út, Čt, Pá po dohodě občana
s pracovníkem odboru

výpis dle pracovišť »
TELEFON
Tel.  +420 577 630 111
DATOVÁ SCHRÁNKA
ID: 5ttb7bs
E-PODATELNA
ZTRÁTY A NÁLEZY
Další kontakty

DOPORUČUJEME NAVŠTÍVIT

filharmonie bohuslava MartinůInformační a prezentační stránky Filharmonie bohuslava Martinů městské divadlo ZlínInformační a prezentační stránky PSG Berani ZlínInformační a prezentační stránky Starý ZlínInformační a prezentační stránky Starý Zlín ZOO ZLÍNInformační a prezentační stránky ZOO Zlín Steza ZlínInformační a prezentační stránky Steza Zlín Útulek VršavaInformační a prezentační stránky Útulek Vršava Městská policie ZlínInformační a prezentační stránky Lesy města ZlínaInformační a prezentační stránky ZLÍN FILM OFFICE Informační a prezentační stránky