Seznam nositelů

1993 

Vladimír Karfíkprof. Vladimír Karfík  -  narozen 1901    zemřel 1996
Cena byla udělena za dlouholetou tvůrčí architektonickou práci pro rozvoj města, kterou vtiskl městu Zlínu osobitý architektonický ráz.

Josef VaňharaJosef Vaňhara  - narozen 1907    zemřel 1997
Cena mu byla udělena za celoživotní práci pro rozvoj města, za zásluhy o vysokou úroveň zlínské ediční činnosti, za věrnost demokratickým principům novinářské etiky a občanským postojům v období totality. 

Miroslav ZikmundIng. Miroslav Zikmund  -  narozen 1919
Cena mu byla udělena za popularizaci Československa v poválečném světě při společných cestách s Jiřím Hanzelkou, za literární publicistickou a filmovou tvorbu, která je výraznou součástí osobité podoby kulturního prostředí města, za věrnost městu Zlínu a veřejnou podporu jeho pozitivních aktivit. 

1994

Anežka NavrátilováAnežka Navrátilová  -  narozena 1935    zemřela 1998
Cena jí byla udělena za více než pětadvacetiletou práci s dětmi a mládeží v oblasti amatérského divadla, za snahu o formování jejich estetického cítění a tím také za účast při zvyšování kulturní úrovně obyvatel našeho města.

Karel PavlištíkPhDr. Karel Pavlištík, CSc.  -  narozen 1931   
Cena mu byla udělena za celoživotní práci věnovanou folkloru, zejména při uchování památek lidové výroby, za nemalý podíl na kulturním i politickém rozvoji města Zlína, za rozsáhlou publikační činnost, která vyvrcholila vydáním knihy Domácká výroba dřevěného nářadí na Podřevnicku a za šíření vědomí skutečných životních hodnot.

František BobákProf. František Bobák  -  narozen 1926  zemřel 2008
Cena mu byla udělena za celoživotní pedagogickou práci v duchu demokratického smýšlení a za bohatou publicistickou činnost svědčící o jeho mravní a společenské autoritě.

1995

František KuběnaDoc. MUDr. Karel Kuběna,CSc.  -  narozen 1927
Cena mu byla udělena za celoživotní obětavou práci ve službách lidem, za vynikající pracovní výsledky v oblasti očního lékařství, kde se svou pílí, neúnavným studiem, vynalézavostí a prací stal špičkovým odborníkem uznávaným v medicíně u nás i v zahraničí, za vzorný lidský přístup k pacientům - občanům našeho města za dobu 25letého působení lékaře a primáře v Baťově nemocnici ve Zlíně.

1996

Michal PlánkaPhDr. Michal Plánka  -  narozen 1917    zemřel 2007 
Cena mu byla udělena za jeho významný přínos rozvoji kulturního života města celoživotní prací ve zlínské galerii výtvarných umění.

MUDr. Rostislav LukaštíkMUDr. Rostislav Lukaštík  -  narozen 1926   zemřel 2007
Cena mu byla udělena za celoživotní obětavou práci ve službě lidem při péči o jejich zdraví v oboru interního a kardiologického lékařství, za lidsky vnímavý a zodpovědný přístup k pacientům a za vynikající výsledky v uvedeném oboru medicíny.

1997

Prof. Ing. Otakar Kaštánek, DrSc.Prof. Ing. Otakar Kaštánek, DrSc.  -  narozen 1913    zemřel 1999
Cena mu byla udělena za vynikající přínos rozvoji moderní metalurgie v Československé republice, za celoživotní výzkumnou, vývojovou a pedagogickou práci v tomto oboru.

MUDr. Oldřich Calábek MUDr. Oldřich Calábek  -  narozen 1930
Cena mu byla udělena za celoživotní obětavou práci ve službě lidem při péči o jejich zdraví v oboru chirurgie. Za založení urologie jako samostatného oboru v Baťově nemocnici a výchovu specialistů v tomto oboru.

Hana ChrastinováHana Chrastinová  -  narozena 1957 
Cena jí byla udělena za dlouholetou, nezištnou a společensky nesmírně záslužnou práci pro opuštěné děti. Za obětavost, kterou věnuje výchově romských a zdravotně postižených dětí, kterým jejich vlastní rodiče nebyli schopni dát lásku a teplo domova.

1998

Mgr. Zdena DubanskáMgr. Zdena Dubanská  -  narozena 1932 
Cena jí byla udělena za její zásluhy o vybudování progresivního pedagogického, sociálního a kulturního systému umožňujícího účinnou společenskou integraci handicapované mládeže, za trvalou péči o postižené děti a za její významný osobní přínos rozvoji speciální pedagogiky v České republice v uplynulých čtyřiceti letech.

Miloslav J. SousedíkMiloslav J. Sousedík  -  narozen 1910    zemřel  2003
Cena mu byla udělena za celoživotní literární dílo, kterým oslavil svůj rodný kraj a lid a přispěl k hlubšímu poznání lidové kultury a tradic Valašska, za obětavou výchovnou práci učitelskou v duchu demokratických ideálů.

P. Karel Tinka P. Karel Tinka  -  narozen 1920 zemřel 2011
Cena mu byla udělena za celoživotní obětavou práci při výchově mládeže v duchu křesťanských mravních ideálů, které svým statečným postojem navzdory pronásledování totalitním režimem vždy zastával a stal se tak mravní a společenskou autoritou.

1999

Ing. Jiří Hanzelka Ing. Jiří Hanzelka  -  narozen 1920    zemřel  2003
Cena mu byla udělena za významnou propagaci naší země na společných cestách světem s ing. M. Zikmundem. Za podporu vzájemné úcty a respektu mezi národy obsaženou v jejich publicistickém díle. Za trvalý vztah k městu Zlínu, který projevil mimo jiné společným darem objektu dodnes sloužícího postiženým dětem a archivu, jenž se stal základem pozoruhodné expozice v Muzeu jihovýchodní Moravy.

Josef PinkavaJosef Pinkava  -  narozen 1919    zemřel 2006
Cena mu byla udělena za celoživotní dílo v oblasti hraných filmů pro děti a mládež ve zlínském filmovém studiu, za úspěšnou propagaci této tvorby na světových přehlídkách a za zásluhu o Festival filmů pro děti a mládež ve Zlíně.

2000

Akad. arch. Zdeněk PlesníkAkad. arch. Zdeněk Plesník  -  narozen 1914    zemřel  2003
Cena mu byla udělena za jeho významný přínos české architektuře, za originální spojení architektonické estetiky s průmyslově technologickými požadavky, za důstojnou prezentaci moderní zlínské architektury v jiných městech republiky i v zahraničí.

Prof. Ing. Karel Kolomazník, DrSc.Prof. Ing. Karel Kolomazník, DrSc.  -  narozen 1938   
Cena mu byla udělena za světově uznávaný vědecký přínos řešení soudobých ekologických problémů objevem progresivních postupů při zpracování koželužského odpadu, za vynikající reprezentaci města Zlína v mezinárodním vědeckém fóru.

2001

Jaroslav BílýJaroslav Bílý  -  narozen 1935    zemřel 2010
Cena mu byla udělena za dlouholetou činnost ve Velkém dechovém orchestru, za rozvoj kultury v našem městě a za šíření a reprezentaci naší kultury v zahraničí. 

2002

Lubor TokošLubor Tokoš  -  narozen 1923    zemřel 2003
Cena mu byla udělena za vynikající výsledky v oboru hereckém, ale i výtvarném a v oboru umění slovesného. Svým působením ve zlínském divadle se přičinil o jeho vysokou úroveň. Za celoživotní vynikající umělecké výsledky v divadle, filmu a dabování uměleckých děl byl oceněn nejvyššími státními cenami. 

MUDr. Velimír Macharáček MUDr. Velimír Macharáček  -  narozen 1915   zemřel 2010
Cena mu byla udělena za celoživotní tvůrčí a vysoce odbornou práci při zakládání, organizaci, vedení oboru dermatologie, venerologie a kosmetiky ve Zlíně, za obětavé působení při teoretické i praktické výchově budoucích zdravotních sester a kosmetiček, s přihlédnutím k jeho morální společenské angažovanosti, kterou už v mládí projevil jako příslušník anglické armády v bojích proti fašismu za 2. světové války i v dalším životě a práci lékaře a pedagoga.

2003

Alois Skoumal Alois Skoumal  -  narozen 1933  zemřel 2010
Cena mu byla udělena za významný přínos pro rozvoj hudební kultury ve Zlíně a za zásluhy o estetickou výchovu zlínské mládeže od roku 1958 dodnes.

2004

František NiklFrantišek Nikl  -  narozen 1933    zemřel 2005
Cena mu byla udělena za významný přínos v oblasti pedagogické, výtvarné a  oblasti výtvarných realizací v architektuře.
 

2005

Drahomíra BudínováDrahomíra Budínová  -  narozena 1922   zemřela 2015
Cena ji byla udělena za významný přínos v oblasti rozvoje hudební kultury ve Zlíně a celoživotní pedagogickou činnost v oblasti hudební výchovy dětí a mládeže, zejména folkloru.  

Jiří NovotnýJiří Novotný  -  narozen 1936  zemřel 7.7.2018  
Cena mu byla udělena za celoživotní obětavou práci spojenou se zlínskou filmovou tvorbou, zejména  za uchování tradice zlínských filmových festivalů,  dále za pedagogickou činnost a za spolupráci s Muzeem jihovýchodní Moravy.

2006

prof. MUDr. Jaroslav Rybka, DrSc.prof. MUDr. Jaroslav Rybka, DrSc.  -  narozen 1931  zemřel 3.7.2018
Cena mu byla udělena za to, že se výraznou a rozhodující měrou zasloužil o rozvoj interního lékařství a zvláště pak diabetologie nejen v našem městě, regionu, republice, ale i v měřítku mezinárodním.

prof. Ing. Petr Sáha, CScprof. Ing. Petr Sáha, CSc.  -  narozen 1948
Cena mu byla udělena za osobní podíl na vzniku Univerzity Tomáše Bati a jejím dalším rozvoji, který řadí Zlín k významným univerzitním městům. 

2007

MUDr. Pavel Stodůlka, Ph.D.MUDr. Pavel Stodůlka, Ph.D.  -  narozen 1965
Cena mu byla udělena za záslužnou práci v oboru očního lékařství.


2008

Ing. arch. Ivan Bergmann Ing. arch. Ivan Bergmannnarozen 1946
Cena mu byla udělena za nepřehlédnutelné architektonické dílo pro město Zlín.


Miloslav RegnerMiloslav Regnernarozen 1950
Cena mu byla udělena za dlouholetou činnost v motoristickém sportu a vedení Barum Rallye.


2009

Cena města Zlína nebyla udělena. 

2010

Ing. Antonín Bajaja – narozen 1942
Cena mu byla udělena za literární tvorbu, kterou propaguje a zviditelňuje město Zlín.


2011

Lubomír MorávekLubomír Morávek - narozen 1935
Cena mu byla udělena za jeho rozsáhlou činnost na zlínské amatérské hudební scéně


2012

Mgr. Ivo Klika - narozen 1942
Cena mu byla udělena za jeho dlouholetý osobní podíl na rozsáhlém rozvoji ZOO a Zámku Zlín – Lešná.

 
2013

Jaroslav Kovanda - narozen 1941
Cena mu byla udělena za celoživotní všestrannou uměleckou tvorbu a rozvoj svébytných forem kulturního života ve Zlíně.

2014

Filharmonie Bohuslava Martinů Zlín, o. p . s .
Cena jí byla udělena za mimořádně úspěšnou reprezentaci v oblasti hudební kultury.

2015

JUDr. Josef Holcman – narozen 1952
Cena mu byla udělena za rozsáhlou literární a publikační činnost, dlouholetou podporu lidových tradic a za dobrovolnou činnost v oblasti mládežnického sportu – fotbalu.

 2016

Cena města Zlína nebyla udělena

2017

Josef Ruszeláknarozen 1938
Cena mu byla udělena za celoživotní výtvarnou a ediční činnost a za rozsáhlé mnohostranné kulturní aktivity.

KALENDÁŘ AKCÍ A VÝROČÍ

«srpen '18»
PÚSČPSN
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
  
KONTAKTNÍ SPOJENÍ
statutární město Zlín
náměstí Míru 12
760 01 Zlín
(všechna detašovaná pracoviště)

IČO: 00283924
ÚŘEDNÍ HODINY
Po / St 8.00 - 17.00
Út, Čt, Pá po dohodě občana
s pracovníkem odboru

výpis dle pracovišť »
TELEFON
Tel.  +420 577 630 111
DATOVÁ SCHRÁNKA
ID: 5ttb7bs
E-PODATELNA
ZTRÁTY A NÁLEZY
Další kontakty

DOPORUČUJEME NAVŠTÍVIT

filharmonie bohuslava MartinůInformační a prezentační stránky Filharmonie bohuslava Martinů městské divadlo ZlínInformační a prezentační stránky Aukro Berani ZlínInformační a prezentační stránky Starý ZlínInformační a prezentační stránky Starý Zlín ZOO ZLÍNInformační a prezentační stránky ZOO Zlín Steza ZlínInformační a prezentační stránky Steza Zlín Útulek VršavaInformační a prezentační stránky Útulek Vršava Městská policie ZlínInformační a prezentační stránky Lesy města ZlínaInformační a prezentační stránky ZLÍN FILM OFFICE Informační a prezentační stránky