Hlavní zásady památkové péče v MPZ

Městská památková zóna Zlín (MPZ) mapa byla vyhlášena v roce 1990. Zahrnuje téměř celé území Velkého Zlína, tj. historické jádro a převážnou část průmyslového zahradního města, vybudovaného z velké části firmou Baťa. Zástavba z tohoto období tvoří asi 70 % území MPZ. Jde o jeden z nejrozsáhlejších realizovaných a dochovaných souborů s typovou architekturou industriálního zahradního města v evropském kontextu. Jeho kulturně – historická, dokumentační a užitná hodnota je naprosto výjimečná. Je tedy na místě, že se veškeré stavební aktivity musí odvíjet podle určitých pravidel, platných jak pro pracovníky dotčených orgánů, tak pro ostatní účastníky správních řízení, tedy i pro jednotlivé stavebníky.

Předmětem památkové péče v MPZ je zejména:
- zachování principu zahradního města - urbanistické struktury s pravidelným rastrem zastavění, jeho prostorová a hmotová skladba, městské interiéry, respektování přirozené konfigurace terénu
- solitéry nemovitých kulturních památek
- objekty dotvářející charakter MPZ, jejich architektonický výraz - fasáda z režného cihelného zdiva s bílými okny typizovaného rozměru a členění, charakteristické detaily, velikost baťovských domků a jejich pozemků, modulová unifikace
- veřejná a vyhrazená zeleň, kterou je nutné zachovat v co největším rozsahu
Nedílnou součástí výkonu památkové péče je spolupráce s vlastníky nemovitostí v MPZ, poradenství při obnově objektů, které utvářejí atmosféru městské památkové zóny Zlín.

Hlavní zásady památkové péče pro územní a stavební řízení v Městské památkové zóně Zlín pro rodinné domky
 
Pro přístavbu, každou stavební úpravu domku a na pozemku (zpevněné plochy, terénní úpravy, oplocení apod.) musí požádat stavebník po předchozí konzultaci s oddělením prostorového plánování (OPP), a Odborem kultury a památkové péče o závazné stanovisko Odbor kultury a památkové péče. Tato povinnost vyplývá ze zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči (památkový zákon).
Pro každou stavební činnost na nezastavěném pozemku SMZ je třeba zajistit právní vztah stavebníka k zastavovanému pozemku (formou výpůjčky, nájmu, prodeje) na Odboru ekonomiky a majetku - oddělení pozemkové a nebytové správy. K žádosti je třeba doložit konkrétní záměr s údaji o účelu, technickém provedení a rozměrech stavby či stavební úpravy. Můžeme doložit modelové řešení.
 
1. Přístavby a stavební úpravy
 
a) Přístavby k samostatně stojícím domům, tzv. jednodomkům nejsou obecně povolovány, vzhledem k ojedinělé lokalizaci typových jednodomků jsou stavební úpravy posuzovány individuálně ve vztahu k okolní zástavbě.

b) Přístavby k rodinným dvojdomům, tzv. půldomkům jsou obecně možné, a to 1-podlažní (přízemní) s případným podsklepením. Původní hmota domku musí zůstat "čitelná". Přístavba naváže na delší stranu ½ domku bez přesahů před líc fasády původního domku, šířka přístavby nepřesáhne šířku poloviny původního domku (od podélné osy celého objektu po vnější líc obvodového zdiva).
Hmota přístavby musí být jednoduchá kubická bez lomů, výklenků, předstupujících hmot apod. Na ploché střeše přístavby je možné realizovat pochozí terasu.

c) Pro přístavby ke čtyřdomům, tzv. čtvrtdomkům ve čtvrti Letná, kde je zastoupen největší počet tohoto typu domku, je zpracována územní studie - určuje konkrétní čtvrtdomky s možností přístavby a řeší přístavbu hmotově i dispozičně v 7 variantách. Projekt typové přístavby je k dispozici za poplatek 1000,- Kč vč. DPH na oddělení urbanismu a architektury nebo Odboru kultury a památkové péče MMZ.
V ostatních čtvrtích jsou čtvrtdomky situovány ojediněle a možnost přístavby k nim se posuzuje individuálně.
Zcela specifické jsou čtvrtdomky, které vznikly z půldomků horizontálním rozdělením na 4 samostatné byty. Přístavby k nim se posuzují individuálně.

2. Obecné zásady pro stavební úpravy
 
Vzhledem k různé situaci na pozemcích (terén, vztah k sousedním objektům, možnost přístupu do garáže a jiné), bude každá stavební úprava a přístavba posuzována individuálně podle výchozích podmínek skutečného stavu.

Pro údržbu, stavební úpravy a přístavby objektů v MPZ musí být respektovány obecné zásady:

a) Zateplování

objektů je možné zvnější strany v maximální tloušťce 100 mm. Ostění oken a dveří bude zatepleno v tloušťce 20 mm. Požadavky na tloušťku zateplení v památkové zóně ošetřuje i zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění.
V ustanovení § 7 odst. 5 písm. b) tohoto zákona je uvedeno – citace: „Požadavky na energetickou náročnost budov nemusejí být splněny u budov, které jsou kulturní památkou, anebo nejsou kulturní památkou, ale nacházejí se v památkové rezervaci nebo památkové zóně, pokud by s ohledem na zájmy státní památkové péče splnění některých požadavků na energetickou náročnost těchto budov výrazně změnilo jejich charakter nebo vzhled; tuto skutečnost vlastník budovy doloží závazným stanoviskem orgánu státní památkové péče."
Ve výjimečných případech, především v souvislosti s dotačními programy, je možné akceptovat větší tloušťku zateplení. Obecně platí, že zateplení tloušťky větší než 100 mm bude posuzováno individuálně. Zohlednit je nutné v případě půldomku nebo čtvrtdomku symetrii domku. Tloušťka zateplení obou polovin, resp. všech čtvrtin musí být identická (vyloučit styk rozdílných tlouštěk zateplení na společné fasádě). Výjimka je možná u půldomku, pokud jsou obě poloviny domku odděleny na obou společných fasádách komínovým tělesem, které svou předstupující hmotou eliminuje bezprostřední kontakt různých tlouštěk zateplení obou polovin domku. Komínové těleso musí mít redukovanou tloušťku zateplení tak, aby nedošlo k zásadní změně proporcí (poměr rozměrů komínového tělesa vůči fasádě, vůči okenním otvorům apod.). Komínové těleso, předstupujícího před líc hlavní plochy fasády, musí mít u ploché střechy stejné dimenze v celém svém průběhu (i nad rovinou střešní). Posuzuje se i hloubka ostění výplní otvorů, opět platí, že u obou polovin, resp. všech čtvrtin domku musí být identická. Finální povrch bude stejný jako původní – u domků z režného zdiva může být použit cihelný pásek, u omítaných domků bude respektován původní barevný odstín.

b) Cihelný pásek

(lícový pásek) bude formátu 290 x 65 mm (tzv. český formát cihly) z přírodního páleného střepu, barva spárování bude v odstínu přírodního cementu nebo tmavě šedé, nepřipouští se spárování v odstínu bílé! – taková úprava vytváří na fasádě nežádoucí mozaikový efekt namísto kompaktního povrchu. Nároží může být řešeno rohovou tvarovkou nebo lícovými pásky, kladenými na sraz. Ostění okenních a dveřních otvorů musí mít stejnou povrchovou úpravu jako plochy fasády. Cihelný pásek bude kladen jako přepis původní vazby nebo na vazbu běhounovou, a to jak na původní hmotě objektu, tak na přístavbě. Nepřípustné je použití fasádního obkladového asfaltového pásku imitujícího režné zdivo (z křemičitého písku).

c) Sokly

domů budou provedeny v povrchové úpravě bez výrazné struktury v šedém odstínu. Je vhodné, aby sokl přístavby navazoval výškově na sokl stávajícího domku, obecně platí, že výška soklu bude stanovena individuálně podle okolního terénu. Nepřípustné je použití mozaikových (dekorativních) omítek s barevnými kamínky typu Marmolit.

d) Případné statické zajištění

stavby se neprojeví na zvětšení objemu a vnějším vzhledu stavby.

e) Výměna střešní krytiny ploché a sedlové střechy

Dožilá střešní krytina ploché střechy z natavených asfaltových pásů může být vyměněna a nahrazena novodobými materiály za předpokladu, že se zásadním způsobem nenavýší střešní plášť nad atiku či římsu původního domku. Dožilou krytinu sedlové střechy na domcích ve čtvrti Zálešná je možné vyměnit za plechovou (nepřípustná je imitace skládané střešní tašky) nebo za vláknitocementové šablony v barevném odstínu šedém či šedočerném. Na Lesní čtvrti je preferováno použití skládané keramické krytiny v přírodní barvě páleného střepu, bez glazury a bez úpravy engoba. Sklon střechy, výška hřebene a římsy, resp. okapu nesmí být měněny.

f) Komíny

Komínová tělesa, předstupující před líc fasády, budou zachována v celé výšce včetně nadstřešní části, a to i pokud nejsou funkční. Při zateplení musí mít komínové těleso redukovanou tloušťku zateplení tak, aby nedošlo k zásadní změně proporcí (poměr rozměrů komínového tělesa vůči fasádě, vůči okenním otvorům apod.). Komínové těleso, předstupujícího před líc fasády, musí mít u ploché střechy stejné dimenze v celém svém průběhu (i nad rovinou střešní). Použití nerezových komínů, kotvených k vnějšímu líci fasády, se posuzuje individuálně.  

3. Pozemek

Pozemky u "baťovských" domků ve čtvrtích:

  • Zálešná a Podvesná jsou ve vlastnictví statutárního města Zlína
  • Letná převážně ve vlastnictví statutárního města Zlína a částečně ve vlastnictví soukromém (ul. Pod Rozhlednou)
  • Lesní čtvrť, Díly, Nad Ovčírnou, U Lomu ve vlastnictví soukromém.

Obecně platí, že pozemek pod stavbou (domkem) je ve vlastnictví majitele objektu.

a) Na pozemku

přináležícímu k objektu baťovského domku nebudou umisťovány kromě přístavby žádné další stavby jako např. volně stojící garáže, přístřešky, kůlny, altány, sklady, objekty pro chov zvířat apod. Výjimkou jsou typové doplňkové stavby (sklady) ve čtvrti Letná. Projekt typové doplňkové stavby je k dispozici zdarma na oddělení urbanismu a architektury nebo Odboru kultury a památkové péče MMZ. Stávající nepovolené dřevěné přístavby a stavby provizorního charakteru je nutné chápat jako dočasné a nezbytnou podmínkou je jejich asanace nejpozději během realizace přístavby domku.

b) Oplocení pozemku

je možné živým plotem do výšky 1,00 m, vyšší oplocení by bylo optickou bariérou v průhledech mezi domky. Živý plot je možné doplnit z vnitřní strany pozemku oporou z drátěného plotu (velikost čtyřúhelných ok pletiva minimálně 50 x 50 mm, poplastované barvy zelené nebo pozinkované) do výšky živého plotu, bez podezdívky, bez podhrabových desek, pouze s ocelovými sloupky. Případná branka nebo brána musí korespondovat s oplocením jak použitým materiálem, tak barevným odstínem. Branka a brána budou mít jednoduchý pravoúhlý rám s drátěnou výplní. Optimální je použít systémové řešení oplocení.

c) Zpevněné plochy

by měly být provedeny v nezbytně nutném rozsahu, důraz se klade na maximální zachování zelených ploch, aby nebyl popřen urbanistický princip čtvrtí "baťovských" domků, tj. zahradní město. Možné jsou:

  • okapový chodník kolem domku v šířce max. 0,50 m
  • přístupový chodník šířky max. 1,20 m z betonových dlaždic doporučeného formátu 0,30 x 0,30 m v odstínu přírodním šedém
  • odstavné stání.

d) Odstavná stání

je možné realizovat po individuálním posouzení, musí přímo navazovat na obslužnou komunikaci, nepřípustné je zajíždění aut do "vnitrobloku". Je nutné respektovat přirozenou konfiguraci terénu bez výrazných zářezů a opěrných zídek a minimalizovat zpevněné plochy. Povrch odstavného stání bude:
- ze zatravňovacích tvárnic (nejvhodnější jsou plastové zatravňovaní panely zelené barvy), dříve přípustné betonové zatravňovací tvárnice se v praxi neosvědčily a nejsou doporučeny.

Parkovací stání s použitím plastového roštu - správně

Parkovací stání s použitím plastového roštu - detail

- ze 2 souběžných pásů šířky 0,5 m s povrchem v odstínu přírodním šedém (např. betonové dlaždice pravoúhlého tvaru). 

- ze zatravňovací dlažby pravoúhlého formátu, přičemž cca 1/3 plochy umožňuje růst trávy. Spáry vymezené distančními nálisky budou vyplněny zeminou a osety tak, aby vegetační část plochy tvořila tráva.

Celoplošné zadláždění odstavného stání je nepřípustné.                                                                                                                                                                           Výstavba garáží u mezidomků je nepřípustná, stejně tak příjezdy a odstavná a parkovací stání k mezidomkům ve "vnitrobloku".

e) Terénní a sadové úpravy

Předmětem památkové ochrany je i respektování původního terénu v maximálně možném rozsahu. Terénní konfigurace tvoří nedílnou součást baťovského urbanismu. Úprava terénu po realizaci přístavby, popř. venkovních zpevněných ploch musí být co nejpřirozenější, optimální je modelací terénu. Opěrné zídky minimální výšky provedené z pohledového betonu mohou být realizovány výjimečně po individuálním posouzení vzhledem ke konkrétní terénní konfiguraci (max. výška do 0,5 m).
Sadové úpravy bude tvořit trávník v kombinaci s dřevinami. Princip města v zahradách nesmí být popřen městem v (produkčních) zahrádkách.

4. Stavební prvky a detaily

a) Okna a nadokenní překlady

Při výměně výplní okenních otvorů budou zachovány:
- rozměry – ve stávajícím domku budou rozměr i umístění okenních otvorů zachovány, v přístavbě je vyžadováno dodržení rozměrové modulace původních oken. V přístavbě je možné okenní otvor zvětšit na 2 moduly původního okna, které musí být odděleny meziokenním pilířem šířky 0,3 m (rozměr klasické cihly),
- proporce a členění - typické je především vertikálně orientované okno s členěním ve tvaru "T",

 

Nové okno nemusí být konstrukčně shodné s původním, zachovány musí být subtilita prvků, členící prvky musí plasticky předstupovat před rovinu zasklení z vnější strany, není možné použít meziskelní členící pásky,
- barva bude dle barvy původních oken bílá.
- materiál – přednostně dřevo
Při výměně oken, případně osazení nového okna či změny jeho polohy na fasádě původního domu se nová úprava posuzuje s ohledem na zachování symetrie obou polovin dvojdomu.

Charakteristickým prvkem okenních a dveřních otvorů jsou nadokenní betonové překlady, při zateplení fasády je požadován jejich rozměrový a barevný "přepis" – v líci fasády budou provedeny cementovou omítkou v přírodním šedém odstínu. U některých domků byly nadokenní překlady a parapety pod okny původně vyzděny z lícových cihel na svislo, v těchto individuálních případech i po zateplení bude detail nadokenního překladu obnoven.

Detail oken

b) Vstupní dveře

budou rámové s členěním na 3 nebo 4 díly, spodní díl bude plný. Nepřípustné jsou ozdobné profilace, půlkruhové či obloukové motivy. Barva vstupních dveří bude bílá nebo lazurované dřevo v přírodním odstínu. Zasklení bude čiré nebo z opakního bílého skla (tzv. mléčné sklo). Nepřípustné je barevné a zrcadlové zasklení a meziskelní členící prvky.
 

Detail vstupních dveří

c) Balkónové dveře

v původní hmotě domku jsou přípustné pouze ve stávajících otvorech vybouráním parapetního zdiva a při zachování původní šířky otvoru. Mohou být buď v úrovni 2. nadzemního podlaží pro přístup na terasu na střeše přístavby nebo v úrovni přízemí pro propojení bytu se zahradou. Balkónové dveře budou prosklené, s dělícím poutcem jednak ve výšce horizontálního poutce původních oken, jednak ve výšce parapetu původních oken. Balkónové dveře v přístavbě se posuzují individuálně.

Při posouzení možnosti osazení balkónových dveří v úrovni přízemí se individuálně zohledňuje výška jejich prahu vůči přilehlému terénu a viditelnost z veřejného prostoru. Balkónové dveře jsou přípustné, pokud nevznikne pro výstup na zahradu prostorově výrazná konstrukce terasy a venkovního schodiště (podrobněji viz odst. 4g).

d)Stříška nad vstupním dveřmi

bude rovná se minimálním sklonem od fasády nutným pro odvodnění, vyložení stříšky bude max. 1,00 m, šířka stříšky nebude přesahovat šířku dveřního otvoru na každé straně o více než 150 mm. Bude řešena buď jako železobetonová deska s minimální možnou tloušťkou nebo subtilní kovovou konstrukcí, prosklenou drátosklem nebo čirým bezpečnostním sklem. Nepřípustné je použití plastových materiálů.

Původní železobetonová stříška nad vstupními dveřmi

e) Zábradlí terasy

Požadovaný typ zábradlí v úrovni 2. nadzemního podlaží na ploché střeše přístavby musí být transparentní, aby zábradlí nevytvářelo optickou bariéru v průhledech na okolí. Zábradlí bude kovové, tzv. lodní, maximálně 5-řadové rovné.

Detail zábradlí terasy

Přípustné jsou varianty s výplní z žebírkového pletiva o velikosti ok 50 mm x 50 mm nebo s výplní z drátoskla, popř. čirého bezpečnostního skla bez zabarvení. Povrchová úprava všech kovových prvků zábradlí bude bílá nebo žárovým zinkováním. Na skleněné výplni zábradlí při nízkých teplotách vzniká námraza, optickým důsledkem toho je neprůhlednost zábradlí, proto je tento typ výplně nejméně vhodný.

f) Venkovní vstupní schodiště

slouží pro překonání výškového rozdílu mezi terénem a úrovní 1. nadzemního podlaží. Schodiště bude železobetonové jednoramenné jednostranné plné, šířka schodiště bude max. 1,00 m a nebude přesahovat šířku dveřního otvoru na každé straně o více než 150 mm (obdobně jako stříška nad vstupním dveřmi). Schodiště bude přednostně situováno podél fasády domu. Způsob umístění se vždy posuzuje individuálně ve vztahu ke konkrétním podmínkám lokality. Schodiště opticky navazuje na sokl domu, resp. je jeho součástí, proto povrchová úprava včetně stupnic a podstupnic bude z cementové omítky v odstínu přírodním šedém stejně jako u soklu. Venkovní vstupní schodiště bude opatřeno pouze zábradlím, které bude stejné jako zábradlí terasy, tj. transparentní, kovové, tzv. lodní.

g) Venkovní schodiště z přízemí na pozemek pro propojení bytu se zahradou

je přípustné, pokud nevznikne pro výstup na zahradu prostorově výrazná konstrukce terasy a venkovního schodiště. Výška je limitována maximální výškou pochůzné plochy bez zábradlí - 800 mm, tj. cca 5 stupňů v souladu s ČSN 74 3305 Ochranná zábradlí odst. 5). Schodiště nebude orientováno do veřejného prostoru. Nosná konstrukce i materiál schodišťových stupňů bude co nejsubtilnější, optimální je kombinace oceli a pororoštu.

h) Venkovní schodiště do suterénu

je možné zřídit ve výjimečných případech s ohledem na konfiguraci terénu a umístění vůči veřejnému prostoru. Prioritu má vždy přístup do suterénu vnitřním schodištěm. Venkovní schodiště do suterénu musí být situováno podél fasády, mimo veřejný prostor. Musí být řešeno prostorově co nejúsporněji a jeho optické vnímání musí být minimalizováno.

i) Ukončení ploché střechy atikou nebo římsou

Domky s plochou střechou v původním stavu jsou zakončeny:


- atikou, která je pokračováním běhounové vazby obvodového zdiva

- atikou zvýrazněnou svisle kladenými lícovými cihlami

 - subtilní římsou s vyložením cca 0,30 m, "podseknutou" pásem z omítaného zdiva v barevném odstínu okr.

5. Fotovoltaické a solární panely, jiná technologická zařízení
 
Záměr umístit fotovoltaický systém (FVS) nebo solární panely jako technické zařízení stavby na střechu domku má v MPZ limity pro:

a) šikmé střechy

je možná aplikace fotovoltaických nebo solárních panelů v rovině střechy formou sdruženého, výhradně pravoúhlého tvaru (prostý obdélník nebo čtverec). V případě valbových střech (především Lesní čtvrť) se připouští tvarování opisující okraje valby, vždy musí zůstat zřetelná střešní rovina a její okraje. FVS musí být osazen výškově v minimální vzdálenosti od stávající střešní roviny (dle použité technologie cca 120 mm), musí mít totožný sklon jako rovina střechy. Aby stávající střecha zůstala i po montáži FVS zřetelná, je vzdálenost FVS od okrajů stávající střešní roviny omezena:

  • od okapu 0,50 m
  • od hřebene střechy 0,50 m
  • od boční římsy 0,50 m

Konstrukce FVS musí být výhradně v matném provedení, upevňovací konstrukce pro fotovoltaické panely nesmí přesahovat přes okraj panelu.

b) ploché střechy

je z hlediska památkové péče pro aplikaci FVS nevhodná. Pro stejný výkon FVS je oproti šikmé střeše zapotřebí cca 2 – 2,5 krát větší plocha, proto vhledem k průměrné ploše střechy standardního domku (½ domek cca 36 m2, ¼ domek cca 32,8 m2.) považujeme rentabilitu FVS za diskutabilní. Navíc v dálkových pohledech musí zůstat dominantní hmota původního domku s horní linií vymezenou atikou či římsou, proto není možné osadit panely FVS na celou střechu až k jejímu okraji. Panely FVS musí ustupovat od okraje střechy a jejich výška, ovlivněná sklonem, je rovněž limitována. Panely FVS budou polohově orientovány souběžně s okraji střechy, nikoliv vzhledem ke světovým stranám. Pohledové uplatnění FVS především z veřejného prostoru musí být prokazováno zákresem do fotografie.

Umístění dalších technologických zařízení na domcích, např. venkovní klimatizační jednotky, bude konzultováno individuálně.

MPZ v číslech

Rozloha území MPZ cca 430 ha.

Počet domků - stav v r. 2001

  rozloha lokality (ha) jednodomek půldomek čtrvtdomek atyp celkem
Letná 50,65 52 258 182 8 500
Nad Ovčírnou 5,82 55 2 - 5 62
Zálešná 23,13 22 303 5 4 334
Podvesná 20,78 10 243 14 1 268
Díly 36,04 90 460 2 - 552
Lesní čtvrť 21,66 8 232 - - 240
  158,08 237 1498 203 18 1956

 

Hlavní zásady památkové péče pro územní a stavební řízení v Městské památkové zóně Zlín pro centrální zónu

Centrální zóna je tvořena svébytnými skeletovými stavbami v kombinaci betonového nosného systému s cihelnými výplněmi. Veřejné budovy centrální zóny jsou situovány v návaznosti na areál továrny v prostoru náměstí T. G. Masaryka a náměstí Práce a dotvářejí charakter baťovského Zlína.

Pro toto území je třeba zachovávat stávající architektonickou – urbanistickou kvalitu bez podstatného narušení. Každý záměr stavebních úprav je nutné konzultovat - stavebníci a projektanti mohou využít možnosti bezplatné konzultace jednak s pracovníky oddělení urbanismu a architektury, s pracovníky Odboru kultury a památkové péče Magistrátu města Zlína, ale také s odborným pracovníkem Národního památkového ústavu - garantem památkové péče, který je pravidelně jednou týdně přítomen na oddělení urbanismu a architektury.
 

KALENDÁŘ AKCÍ A VÝROČÍ

«srpen '18»
PÚSČPSN
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
  
KONTAKTNÍ SPOJENÍ
statutární město Zlín
náměstí Míru 12
760 01 Zlín
(všechna detašovaná pracoviště)

IČO: 00283924
ÚŘEDNÍ HODINY
Po / St 8.00 - 17.00
Út, Čt, Pá po dohodě občana
s pracovníkem odboru

výpis dle pracovišť »
TELEFON
Tel.  +420 577 630 111
DATOVÁ SCHRÁNKA
ID: 5ttb7bs
E-PODATELNA
ZTRÁTY A NÁLEZY
Další kontakty

DOPORUČUJEME NAVŠTÍVIT

filharmonie bohuslava MartinůInformační a prezentační stránky Filharmonie bohuslava Martinů městské divadlo ZlínInformační a prezentační stránky Aukro Berani ZlínInformační a prezentační stránky Starý ZlínInformační a prezentační stránky Starý Zlín ZOO ZLÍNInformační a prezentační stránky ZOO Zlín Steza ZlínInformační a prezentační stránky Steza Zlín Útulek VršavaInformační a prezentační stránky Útulek Vršava Městská policie ZlínInformační a prezentační stránky Lesy města ZlínaInformační a prezentační stránky ZLÍN FILM OFFICE Informační a prezentační stránky